Verkeer

Door Otto Verkerke

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad het zogenaamde “Herstelplan Wegen” vastgesteld.
Onder dit programma is ook in onze wijk de afgelopen jaren onderhoud gepleegd (Bosweg/Valkenberglaan/Wilslaan). In datzelfde programma stond voor 2016 onderhoud gepland aan wegen in de driehoek Jachtlaan - Roosmale Nepveulaan – Soerenseweg.
Dat onderhoud zou hoofdzakelijk bestaan uit het overlagen van bestaande wegen met asfalt naast herstel- en toevoeging van goten langs die wegen.
Eind 2015 werden wij door de gemeente geïnformeerd dat er een accentverschuiving in dat onderhoud ging plaatsvinden. In het MJOP 2016-2018 Onderhoud Wegen was onder andere een aanbeveling opgenomen om bij aanpak van woonstraten steeds af te wegen of vervanging van asfalt door klinkers een optie is.

Na het overleg met de gemeente op 25 juni is er binnen de gemeentelijke diensten intern overleg geweest over de eventuele aanvullende verkeersmaatregelen op de Amersfoortseweg.
Begin september werden wij door de projectleider van de gemeente op de hoogte gesteld van de resultaten van dat overleg.

De volgende besluiten zijn genomen:

-    De 2 huidige extra 50km borden blijven definitief gehandhaafd.
-    Het 50km bord aan de `Loozijde’ (de stad uit) wordt verplaatst naar verkeersmast verderop, in verband met bezoekers van ’t Loo die het bord dan beter opmerken.
-    Het onderbord met tekst radarcontrole wordt verwijderd en vervangen voor een onderbord met de tekst `herhaling’.  Verkeerskundig en juridisch is dit beter.

De wijkvereniging heeft in diverse stadia overleg gehad met de gemeente over maatregelen om de geluidsoverlast rond de Amersfoortseweg te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

In september 2014 kregen wij tot onze grote teleurstelling op een inloopbijeenkomst te horen dat de plannen waren gemaakt en vastgesteld zonder enige inspraak of kennisgeving.
Bij de opvolging van de vele reacties die op die plannen ingediend werden is verder overleg gepleegd tussen bewoners, wijkvereniging en de gemeente.
Daarbij zijn diverse suggesties gedaan ter verbetering van de situatie zoals het uitvlakken van de verkanting in de bocht na de Vonderlaan en vervanging van 9cm asfalt waardoor een verhoging van 5 cm per saldo onnodig zou worden.

Al deze alternatieven en ideeën overleefden de discussie met gemeente niet. Hierbij waren budgetbeperkingen op asfaltonderhoud door de provincie de belangrijkste motivatie (Provincie betaalde het onderhoud). Zelfs low-cost maatregelen zoals het aanbrengen van extra markeringen en/of drempels werden tot onze teleurstelling naar de prullenmand verwezen.

De Amersfoortseweg is van maandag 2 maart om 07.00 u. t/m  donderdag 2 april afgesloten geweest in verband met werk aan weg, bermen en fietspaden.

De asfalteringswerkzaamheden zijn gereed en er resteren nu nog slechts enkele belijningen rond het kruispunt bij de Naald.

Nieuwsbrief 6 is de laatste nieuwsbrief van de aannemer.